Використання інформаційних комп’ютерних технологій на уроках української мови та літератури

26.11.2014 15:35

    ВСТУП

 

          Комп’ютеризація суспільства, розвиток ефективних інформаційних технологій, стрімке зростання ролі та значення інформації в сучасному світі спричинили зміни інформаційної складової розвитку науки, соціального життя, сфер виробництва.

         Сучасний темп розвитку суспільства надзвичайно високий. Щоб встигати за змінами, людина повинна переробляти величезну кількість інформації, яка надходить з усіх точок земної кулі. Тому інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності й визначають розвиток суспільства завтрашнього дня.

         У галузі освіти ці технології знаходять застосування в багатьох напрямках діяльності, зокрема, оновлюється зміст освіти, започатковується дистанційне навчання, впроваджуються нові форми спілкування: електронна пошта, відео конференції, участь у роботі інтернет-форумів та ін. А це все потребує вищого рівня і якості підготовки учнів у школі.

         Беззаперечно, що комп’ютерні технології сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів. Саме завдяки мультимедійним технологіям відкриваються нові можливості для творчості та розвитку дітей. Комп’ютери дозволяють індивідуалізувати навчання не тільки за темпом вивчення матеріалу, але й за логікою та типом його сприйняття. Вони багатократно підвищують швидкість та точність збору й обробки інформації, дозволяють вести корекцію, є потужним інструментом. За комп’ютерами – майбутнє у пошуку необхідної інформації. Можливості комп’ютерних і мережевих технологій активізують уяву. Тому впровадження цих засобів у сучасний навчальний процес є абсолютно природним явищем.

         Однією з моделей використання комп’ютерних технологій у навчальній діяльності може бути: комп’ютерне тестування і контроль знань; користування каталогами і замовлення книг у бібліотеках через Internet; видання методичних розробок, шкільних збірників, газет; використання електронних енциклопедій тощо. Всі ці можливості не є фантастикою і можуть уже сьогодні впроваджуватись у роботу кожного навчального закладу.

 

1. АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

 

Кожен вчитель має право на вибір рівня активізації, який залежить від наявного часу на вивчення теми, якості підготовки школярів і самого вчителя, змісту матеріалу та розвиваючих і виховних завдань уроку. За достатньої кількості часу можна забезпечити найвищий рівень активізації – дослідницький, який є важливим аспектом навчального процесу. Дослідницька робота спонукає учнів до пошуку цікавої інформації, активно формує вміння і навички, бажання самоосвіти, саморозвитку і самовдосконалення, збуджує інтерес до знань з рідної мови та викликає позитивні емоції від досягнутого.

Програма з рідної мови орієнтує учителя-словесника на формування мовної особистості учня, що характеризується свідомим ставленням до опанування мови, розвиненим мовленням і мисленням. Тому уроки розвитку зв’язного мовлення, які за програмою проводяться в усіх класах, повинні стимулювати учнів до активної мовленнєвої діяльності, до розвитку їхніх творчих здібностей. Вчитель може сам виявити й розвивати письменницький талант учнів, практикувати вправи на удосконалення творчих умінь школярів, бо більшість дітей уже в ранньому віці пробують самостійно написати свій перший твір (вірш, казку, оповідання тощо). Я вважаю, що це дуже важлива і корисна справа, яку обов’язково і необхідно правильно організувати, вчасно підтримати і допомагати «письменнику-початківцю». Цьому сприяють конкурси «Проби пера», «Творчі перлини», «Мої перші твори», а також організація гурткової роботи. Уже в 5 класі намагаюсь виявити учнів, які відчувають «слово», які пробували або продовжують творити, щоб сприяти розвитку творчих здібностей обдарованих дітей.

Для активізації пізнавальної діяльності учнів, з метою підвищення інтересу до навчального предмета та любові до рідного слова слід використовувати цікаві матеріали з мовознавства, лексикології, мовні та літературні ігри, вправи-загадки, кросворди і сучасні комп’ютерні технології.

 

2. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

ХХІ століття – час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.

Комп’ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери повсякденної діяльності суспільства, тому широке запровадження комп’ютерної техніки у процесі навчання є важливим завданням педагогів. Комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.

Використання інформаційних технологій на уроках української мови може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких є такі: потреби конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти.

Найефективнішу дію на людину здійснює та інформація, яка впливає на кілька органів чуття, вона засвоюється тим краще і міцніше, чим більше видів сприймання активізовано. Отже, очевидною є та роль, яка відводиться мультимедійним засобам навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп’ютерів, розвинених комп’ютерних систем навчання. Ще Я.А. Коменський у праці «Велика дидактика» писав: «...Все, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме – для сприймання зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, доступне дотикові – через дотик. Якщо будь-які предмети можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями...».

Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Наочне подання інформації має велике значення під час проведення лекцій, публічних виступів, узагальнення досвіду тощо.

Систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем  презентацій, сприяє наступному:

- підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці;

- зростанню продуктивності уроку;

- реалізації міжпредметних зв’язків;

- уможливленню організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керуванням учителів інформатики та української мови;

- логічному викладу навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів;

- покращенню взаємин «учень-учитель», особливо з учнями, «далекими» від мови, які, зазвичай, захоплюються інформатикою;

- зміні ставлення школярів до комп’ютера: вони починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

Мультимедійний урок дає можливість комбінувати на одному занятті велику кількість цікавих завдань, залучаючи все більше учнів до активної роботи. При створенні презентації разом з учнями, пояснюючи, який результат є очікуваним, обов’язково враховується їхня думка.

Головне завдання використання ІКТ у процесі вивчення української мови – підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета, ефективність його опанування школярами.

Відомо, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає. Використання комп’ютерних технологій вносить істотні зміни у діяльність учителя та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета у комп’ютерному класі, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу. Кожному вчителю слід прагнути урізноманітнювати уроки, робити вивчення мови неповторним, пам’ятаючи слова Олеся Гончара, що бути у вічному пошукові – це значить «шукати енергію слова в енергії душі».

2.1 Інтерактивні методи

На сучасному етапі інформатизації освіти спостерігається прогрес у появі частинно-методичних підходів до методів навчання з метою вдосконалення загально-дидактичних методів викладання української мови. Сьогодні значна увага приділяється таким методам навчання, які здійснюються із застосуванням навчальних комп’ютерних програм, які реалізують діяльнісний підхід до навчання. Засобами реалізації зазначеного підходу слугують комплекси програмно-апаратних засобів (комп’ютер, мультимедійний проектор та сенсорна дошка), які забезпечують можливість організації навчально-пізнавальної діяльності шляхом інтерактивного навчання.

Інтерактивність передбачає, перш за все, діалог, у ході якого здійснюється взаємодія учня й учителя, можливо опосередкована через програмно-апаратні засоби (комп’ютер) взаємодія учня і автора (авторів) навчальної комп’ютерної програми. Іншою визначальною характеристикою інтерактивності процесу навчання є забезпечення можливості коригування змісту діяльності, або її результатів, як наслідок аналізу діалогу з учнем.

Останнім часом широке розповсюдження одержали «інтерактивні мультимедіа–системи», які є програмно-методичними комплексами, які зберігають і відтворюють: тексти, звук, статичні зображення, анімаційні зображення, відео фрагменти, відповідні засоби відтворення.

Комп’ютер використовується в процесі вивчення української мови, доповнює викладача, коли викладач з його застосуванням презентує як:

  • джерело навчальної інформації (яке частково або повністю замінює інформацію від викладача або підручника);
  • наочний посібник (якісно нового рівня з можливостями відеоефектів та телекомунікації);
  • індивідуальний інформаційний простір для учня;
  • тренажер;
  • засіб діагностики і контролю.

Комп’ютер може виступати також як робочий інструмент і засіб навчання. У функції робочого інструменту засіб навчання нового покоління виступає як:

  • засіб підготовки документів та їх зберігання;
  • засіб моделювання (в тому числі мовленнєвого).

Функцію засобу навчання ПК виконує під час:

  • створення програмних продуктів;
  • застосування різних інформаційних середовищ.

 

2.2 Основні напрямки застосування засобів навчання нового покоління

Можна виділити такі основні напрямки застосування засобів навчання нового покоління:

1. Надання учневі нових засобів навчальної діяльності, які дозволяють зменшити обсяг рутинної роботи, скорочують часову відстань між початком роботи над навчальною задачею та отриманням результату.

2. Моніторинг навчального процесу, створення об’єктивної бази для оцінювання рівня навчальних досягнень групи, класу, окремого учня.

3. Використання мультимедійних засобів унаочнення навчального матеріалу, які доповнюють традиційні або замінюють ті з них, які є неефективними у засвоєнні знань.

4. Надання вчителеві нових засобів навчальної діяльності, які дозволяють організувати ефективне планування навчального процесу на рівні навчального предмета: курсу в цілому, розділу або теми.

5. Надання вчителеві доступу до ефективно організованої та своєчасно поновлюваної бази предметних знань, виконаної у гіпермедійній формі.

 

2.3 Приклади застосування ІКТ на уроках української мови

У сьогоднішніх умовах, коли вчитель не завжди має можливість застосовувати готові програмні матеріали, найбільш зручним засобом для створення уроків із мультимедійним супроводом є програма Microsoft PowerPoint. Особливо зручною вона є під час подання нового матеріалу. Програма PowerPoint дозволяє поєднувати аудіо- та відеоматеріали в єдине ціле. Із цих позицій комп’ютер став універсальним засобом навчання, а зручність його використання допомагає організувати процес навчання раціонально й ефективно. Використання слайд-презентацій, фотоматеріалів і репродукцій у цій програмі дає прекрасний фон для викладання української мови.

Так, при вивченні теми «Лексикологія. Групи слів за значенням: синоніми, омоніми, антоніми» учні 5 класу за допомогою учителя інформатики підготували слайд-презентацію, яка допомогла вивчити тему і закріпити отримані знання за допомогою практичних завдань (Див. презентацію "Групи слів за значенням").

         Іншим засобом для створення уроків із мультимедійним супроводом є програма Microsoft Publisher. За її допомогою є можливість розроблювати буклети, брошури, випускати газети, плакати, різноманітні методичні матеріали, каталоги, веб-сторінки тощо. В основному використовують цю програму для закріплення вивченого матеріалу та у виховній роботі.

         Інша група дітей за допомогою Publisher розробила публікацію «Країна лексики».

 

ВИСНОВОК

 

         Завдячуючи впровадженню інтерактивних технологій на уроках української мови, з'являється можливість на високому рівні якості проводити нестандартні уроки.

Якщо послідовно й систематично використовувати на уроках української мови комп'ютерні технології, стає легше контролювати творчий розвиток учнів, формувати спеціалізовані знання в процесі навчання й виховання особистості, реалізувати можливості сучасних засобів навчання.

Нове покоління, що зростає в епоху інформації, потребує принципово нових рішень у педагогічному вихованні. Використання комп'ютерних та інформаційних технологій є необхідним інструментом для сучасного уроку української мови, а також розвиває активну пізнавальну діяльність учнів і є важливим кроком до виховання гармонійної особистості ХХІ століття.